Psychotherapie

Ik hanteer de beschrijving van psychotherapie als door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie gedefinieerd.

“Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.”

Gesprekken tussen de cliënt en de deskundige hulpverlener staat centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling psychotherapie pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Doel

Het doel van psychotherapie is verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken en gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Psychotherapie kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Soorten

Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek of consistentie in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. Zo kan deze therapie worden gegeven als ‘individuele’  of  groepspsychotherapie of een systeembehandeling.

Wanneer psychotherapie

Psychotherapie is volgens de richtlijnen onlosmakelijk verbonden aan behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werking laat zien dat deze vorm van therapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

Wat is een psychotherapeut

Ik werk in een zelfstandige praktijk en richt me op behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. Als psychotherapeut ben ik in de geestelijke gezondheidszorg aanvullend ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychiater.

Als psychotherapeut ben ik goed opgeleid in het interpreteren van informatie over de patiënt voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling, in het hanteren van een therapeutische relatie, het (h)erkennen van overdracht en tegenoverdracht en het uitvoeren van een complexe behandelmethode zonder dat de werkwijze per zitting uitgeschreven staat.

Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.