Aanmelden

U kunt zich persoonlijk op eigen initiatief aanmelden, of na verwijzing door uw huisarts, medisch specialist of een andere hulpverlener. Voor het aanmelden is geen formele verwijzing nodig. U heeft echter altijd een verwijzing van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar.

Mijn praktijk heeft geen telefonisch spreekuur. U kunt contact maken via email (info@atibben.nl) waar u uw telefoonnummer kunt vermelden. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld of gemaild.

Aanmeldingswachttijd

Ik streef ernaar om op korte termijn, binnen twee weken na aanmelding, een afspraak met u te maken. Op dit moment (1 juli 2024) is er een wachtlijst van – naar verwachting – drie maanden.

Intake

Het eerste intake gesprek duurt 60 minuten. Dit gesprek dient ter wederzijdse kennismaking. We bespreken dan globaal de reden van uw aanmelding en u heeft ruimte voor het stellen van vragen.
In het tweede en derde intakegesprek brengen we uw problemen verder in kaart en onderzoeken wij de mogelijke factoren die de problemen veroorzaken of in stand houden. Het is belangrijk te weten hoe uw klachten of problemen zich verhouden met uw achtergrond en uw levensloop waardoor het helder wordt hoe u geworden bent wie u bent, en wat nodig en mogelijk is.

Na deze intake gesprekken vindt er een adviesgesprek plaats waarin ik met u bespreek wat de voorlopige DSM diagnose c.q. beschrijvende diagnose is en wat ik als behandeling voorstel. Als u toestemt met de behandeling gaat de psychotherapie van start. Er worden dan ook afspraken gemaakt over frequentie, duur, therapiekader en behandelvorm. Ook worden de behandeldoelen van de psychotherapie expliciet geformuleerd. U krijgt online een vragenlijst toegestuurd waarmee uw psychische klachten in kaart worden gebracht (zie ook ROM). Deze lijst stuurt u binnen twee weken terug. Evaluatie momenten worden in samenspraak bepaald. Het beƫindigen van de psychotherapie vindt altijd in onderling overleg plaats!